Коррупциягә каршы көрәш турында Федераль законнар, Россия Федерациясе Президенты указлары, Россия Федерациясе Хөкүмәте карарлары

 1. «Коррупциягә каршы көрәш турында» 2008 елның 25 декабрендәге 273-ФЗ номерлы Федераль закон
 2. «Норматив хокукый актларга һәм норматив хокукый актларның проектларына коррупциягә каршы экспертиза турында» 2009 елның 17 июлендәге 172-ФЗ номерлы Федераль закон
 3. «Дәүләт вазыйфаларын биләүче затларның һәм башка затларның чыгымнары керемнәренә туры килүен тикшереп тору турында» 2012 елның 3 декабрендәге 230-ФЗ номерлы Федераль закон
 4. «Аерым категория затларга Россия Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында счетлар (кертемнәр) ачарга һәм сакларга, чит ил финанс инструментларына ия булу һәм (яки) алардан файдалануны тыю турында» Федераль закон кабул ителүгә бәйле рәвештә Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү хакында» 2013 елның 7 маендагы 102-ФЗ номерлы Федераль закон
 5. «Аерым категория затларына Россия Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында счетлар (кертемнәр) ачуны һәм булдыруны, нал белән акча чаралары һәм кыйммәтләр саклауны, чит ил финанс коралларына ия булуны һәм файдалануны тыю турында» 2013 елның 7 маендагы 79-ФЗ номерлы Федераль закон
 6. Россия Федерациясе Президентының «Дәүләт хезмәткәрләренең хезмәттә үз-үзеңне тотуының гомуми принципларын раслау турында» 2002 елның 12 августындагы 885 номерлы указы
 7. Россия Федерациясе Президентының «Коррупциягә каршы көрәш чаралары турында» 2008 елның 19 маендагы 815 номерлы указы
 8. Россия Федерациясе Президентының «Вазыйфага билгеләнгәндә һәм вазыйфа биләгәндә федераль дәүләт хезмәткәрләре үзләренең керемнәре, мөлкәте һәм мөлкәти холыклы йөкләмәләре турында белешмәләр, шулай ук үзләренең хатынының (иренең) һәм балигълык яшенә җитмәгән балаларының керемнәре, мөлкәте һәм мөлкәти холыклы йөкләмәләре турында белешмәләр тапшырырга тиешле федераль дәүләт хезмәте вазыйфалары исемлеген раслау турында» 2009 елның 18 маендагы 557 номерлы указы
 9. Россия Федерациясе Президентының «Федераль дәүләт хезмәте вазыйфалар биләүгә дәгъва белдерүче гражданнар һәм федераль дәүләт хезмәткәрләре тарафыннан керемнәр, мөлкәт һәм мөлкәти холыклы йөкләмәләр турында белешмәләр тапшыру турында» 2009 елның 18 маендагы 559 номерлы указы
 10. Россия Федерациясе Президентының «Федераль дәүләт хезмәте вазыйфаларын биләүгә дәгъва белдерүче гражданнар һәм федераль дәүләт хезмәткәрләре тарафыннан тапшырыла торган белешмәләрнең төгәл һәм тулы булу-булмавын һәм федераль дәүләт хезмәткәрләренең хезмәттә үз-үзеңне тоту кагыйдәләре үтәлүен тикшерү турында» 2009 елның 21 сентябрендәге 1065 номерлы указы
 11. Россия Федерациясе Президентының «2010-2011 елларга коррупциягә каршы тору илкүләм стратегиясе һәм коррупциягә каршы тору илкүләм планы турында» 2010 елның 13 апрелендәге 460 номерлы Указы
 12. Россия Федерациясе Президентының «Федераль дәүләт хезмәткәрләренең хезмәт тәртибенә карата таләпләр үтәлеше һәм мәнфәгатьләр каршылыгын җайга салу буенча комиссияләр турында» 2010 елның 1 июлендәге 821 номерлы указы
 13. Россия Федерациясе Президентының «Коррупциягә каршы көрәш турында» Федераль законның аерым нигезләмәләрен тормышка ашыру чаралары турында» 2010 елның 21 июлендәге 925 номерлы указы
 14. Россия Федерациясе Президентының «2012 - 2013 елларга коррупциягә каршы тору илкүләм планы һәм коррупциягә каршы тору мәсьәләләре буенча Россия Федерациясе Президентының кайбер актларына үзгәрешләр кертү турында» 2012 елның 13 мартындагы 297 номерлы указы
 15. Россия Федерациясе Президентының «Коррупциягә каршы көрәш турында» Федераль законның аерым нигезләмәләрен тормышка ашыру чаралары турында» 2013 елның 2 апрелендәге 309 номерлы указы
 16. Россия Федерациясе Президентының «Дәүләт вазыйфаларын биләүче затларның һәм башка затларның чыгымнары керемнәренә туры килүен тикшереп тору турында» Федераль законның аерым нигезләмәләрен тормышка ашыру чаралары турында» 2013 елның 2 апрелендәге 310 номерлы указы
 17. Россия Федерациясе Президентының «Коррупциягә каршы тору мәсьәләләре» 2013 елның 8 июлендәге 613 номерлы указы («Аерым категория затларның һәм аларның гаилә әгъзаларының керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында мәгълүматларны федераль дәүләт органнарының, Россия Федерациясе субъектларының дәүләт хакимияте органнарының һәм оешмаларының рәсми сайтларында урнаштыру һәм әлеге мәгълүматларны Бөтенроссия массакүләм мәгълүмат чараларына бастырып чыгару өчен бирү тәртибе» белән бергә)
 18. Россия Федерациясе Президентының «2014-2015 елларга Коррупциягә каршы көрәшнең илкүләм планы турында» 2014 елның 11 апрелендәге 226 номерлы указы
 19. РФ Президентының «Керемнәр, чыгымнар, мөлкәт һәм мөлкәти холыклы йөкләмәләр турында белешмә формасын раслау турында һәм Россия Федерациясе Президентының кайбер актларына үзгәрешләр кертү турында» 2014 елның 23 июнендәге 460 номерлы указы
 20. Россия Федерациясе Президентының «Коррупциягә каршы көрәшүнең кайбер мәсьәләләре турында» 2015 елның 8 мартындагы 120 номерлы указы
 21. Россия Федерациясе Президентының «Коррупциягә каршы көрәш өлкәсендә эшчәнлек оештыруны камилләштерү чаралары турында» 2015 елның 15 июлендәге 364 номерлы указы
 22. Россия Федерациясе Президентының «Россия Федерациясенең аерым дәүләт вазыйфаларын, федераль дәүләт хезмәте вазыйфаларын биләүче затлар һәм бүтән затлар тарафыннан вазыйфаи бурычларны үтәгәндә мәнфәгатьләр каршылыгына китерә яисә китерергә мөмкин булган шәхси кызыксынучанлык барлыкка килүе турында хәбәр итү тәртибе турында һәм Россия Федерациясе Президентының кайбер актларына үзгәрешләр кертү турында» 2015 елның 22 декабрендәге 650 номерлы указы
 23. Россия Федерациясе Президентының «2016-2017 елларга коррупциягә каршы тору илкүләм планы турында» 2016 елның 1 апрелендәге 147 номерлы указы
 24. Россия Федерациясе Президентының «2018 - 2020 елларга Коррупциягә каршы тору милли планы турында» 2018 елның 29 июнендәге 378 номерлы указы
 25. Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Керемнәр, мөлкәт һәм мөлкәти холыклы йөкләмәләр турында федераль дәүләт учреждениеләре җитәкчеләре вазыйфаларын биләүгә дәгъва белдерүче гражданнар һәм әлеге вазыйфаларны биләүче затлар тарафыннан тапшырыла торган белешмәләрнең төгәл һәм тулы булу-булмавын тикшерү кагыйдәләрен раслау турында» 2013 елның 13 мартындагы 207 номерлы карары
 26. Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Федераль дәүләт учреждениесе җитәкчесе вазыйфасына эшкә керүче зат тарафыннан, шулай ук федераль дәүләт учреждениесе җитәкчесе тарафыннан үз керемнәре, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында һәм хатынының (иренең) һәм балигъ булмаган балаларының керемнәре, мөлкәтләре һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында мәгълүмат бирү кагыйдәләрен раслау турында» 2013 елның 13 мартындагы 208 номерлы карары
 27. Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Аерым категория гражданнарына, үз иренең (хатынының) һәм балигълык яшенә җитмәгән балаларының коррупциячел холкына каршы тору максатларында, «Коррупциягә каршы тору турында»гы Федераль законда һәм башка федераль законнарда билгеләнгән чикләүләрнең, тыюларның һәм бурычларның кагылуы турында» 2013 елның 5 июлендәге 568 номерлы карары
 28. Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Аерым категория затлар тарафыннан аларның вазыйфаи хәленә яисә хезмәт (вазыйфа) бурычларын үтәүгә бәйле рәвештә бүләкләр алу, бүләкне тапшыру һәм бәяләү, сатып алу (сату) һәм аны сатудан алынган акчаларны күчерү турында хәбәр итү тәртибе турында» 2014 елның 9 гыйнварындагы 10 номерлы карары («Аерым категория затлар тарафыннан аларның вазыйфаи хәленә яисә хезмәт (вазыйфа) бурычларын үтәүгә бәйле рәвештә бүләкләр алу, бүләкне тапшыру һәм бәяләү, сатып алу (сату) һәм аны сатудан алынган акчаларны күчерү турында хәбәр итү турында типик нигезләмә» белән берлектә)
 29. Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Эшкә алучы тарафыннан Россия Федерациясе норматив хокукый актларында билгеләнә торган исемлектәге дәүләт яисә муниципаль хезмәт вазыйфаларын биләгән гражданин белән эшләр башкаруга (хезмәтләр күрсәтүгә) хезмәт яисә граждани-хокукый шартнамә төзү турында хәбәр итү кагыйдәләрен раслау турында» 2015 елның 21 гыйнварындагы 29 номерлы карары
 30. Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Ачык хөкүмәт эшчәнлеген координацияләү буенча Хөкүмәт комиссиясе эшен оештыру йөкләтелгән, Россия Федерациясе Хөкүмәте Рәисе, Россия Федерациясе Хөкүмәте Рәисе урынбасарлары, Россия Федерациясе Министры, эшчәнлекләренә Россия Федерациясе Хөкүмәте җитәкчелек итә торган федераль министрлыклар,  әлеге федераль министрлыкларның ведомство буйсынуында торган федераль хезмәтләр һәм федераль агентлыклар җитәкчеләре тарафыннан хезмәт (вазыйфа) бурычларын үтәүгә бәйле рәвештә катнаша торган протокол чаралары, хезмәт командировкалары һәм башка рәсми чараларга бәйле рәвештә бүләк алу турында хәбәр итү, шулай ук бүләкне тапшыру, аны сатып алу турында гариза тапшыру, бүләктән файдалану турындагы мәсьәләләрне карау кагыйдәләрен раслау турында» 2015 елның 12 октябрендәге 1088 номерлы карары
 31. Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Ышаныч югалуга бәйле рәвештә эштән азат ителгән затлар реестры турында» 2018 елның 5 мартындагы 228 номерлы карары

 

Соңгы яңарту: 2021 елның 1 апреле, 17:06

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International